Eurodent – síť zubních klinik

logo-eurodent-Ostrava

Zásady ochrany osobních údajů

Informační povinnost při poskytnutí osobních údajů

Společnost EuroDent s.r.o., se sídlem: 9. Mája 15, 917 02 Trnava, IČO: 47 574 143, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, oddíl: Sro, vložka č. 33473/T,

zastoupená: JUDr. Ing. Peter Prazňák, jednatel (dále také jako „provozovatel“),

v souvislosti se splněním informačních povinností podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů (dále také jako „zákon o OÚ“), poskytuje dotčené osobě následující informace.

Dotčená osoba je v souladu s § 19 odst. 2 písm. e) zákona o OÚ povinna poskytnout osobní údaje na níže uvedený účel, v opačném případě není možné uzavřít smlouvu, o kterou dotčená osoba projevila zájem.

Identifikační údaje a kontaktní údaje provozovatele:

Provozovatel:

Obchodní jméno: EuroDent s.r.o.

Sídlo: 9. května 15, 917 02 Trnava

IČO: 47 574 143

zapsaný: Obchodní rejstřík Okresního soudu Trnava, oddíl: Sro, vložka č. 33473/T

Zastoupený: JUDr. Ing. Peter Prazňák, jednatel

kontaktní údaje: tel. č.: + 421 905 670 157

e-mail: info@euro-dent.sk

Účel zpracování osobních údajů, na který jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracování osobních údajů:

Účel: Uzavření smlouvy a předsmluvní vztahy

Právní základ:

čl. 6 odst.1 písm. b) Nařízení a § 13 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů: zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotčené osoby, čl. 6 odst.1 písm. c) Nařízení a § 13 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů: zpracování osobních údajů je nezbytné podle zvláštního předpisu – provozovatel je v souladu se zvláštními předpisy povinen poskytnout osobní údaje dotčené osoby státním institucím

Provozovatel tímto oznamuje dotčené osobě, že bude v procesu uzavírání smlouvy zpracová